Rundbrev december 2018

I söndags kväll tändes det första chanukkaljuset. Bilden är tagen på Sionstorget i Jerusalem.”
(Bild: Göran Larsson)

 

Stockholm den 6 december 2018

Kära vänner!

 

Så var det än en gång dags för årets sista nyhetsbrev till er. Som alltid när vi nalkas ett årsskifte är det naturligt och nyttigt att såväl summera det gångna året som att blicka framåt mot det år som ligger framför oss. Vad kunde och borde vi ha gjort bättre och vad kan vi lära av det inför kommande dagar och år?

Själv upplever jag att jag inte har hunnit med arbetet i Sverige så som jag önskar, och därför hoppas jag att jag ska kunna undervisa lite mera här under året som kommer. Det innebär att jag kommer att minska något på undervisningsbördan i Hong Kong, där jag nu går in i femte året av det masterprogram jag kallats att vara med och bygga upp. När detta skrivs, kan jag med glädje och tacksamhet konstatera att intresset hela tiden vuxit, och i dessa dagar håller jag på att läsa och utvärdera över femtio studentuppsatser från min senaste kurs i höst. Det är både krävande och inspirerande.

Invigningen av modellen.
Modellen avtäcks.
Modellen orsakade stort intresse.
Modellen väckte stort intresse.
 
Min senaste klass under den gångna höstterminen.

I samband med den kursen kunde jag också överlämna den modell av Jerusalem på Jesu tid som jag skrivit om i tidigare nyhetsbrev. Det skedde i samband med morgonbönen den 18 oktober. Seminariets rektor, Dr Simon Chow som var min student i Jerusalem 1984, uttryckte sin stora tacksamhet och bad att modellen ska få bli till hjälp och inspiration i undervisning och studier. Den kommer att få sin fasta plats i seminariebiblioteket, där den dagligen kan ses av studenter och lärare, men tack vare det lilla formatet kan den också ganska enkelt förflyttas till klassrum och kapell allt efter behov. Det är verkligen roligt att se med vilket stort intresse modellen har tagits emot.

När vi ser fram emot året som kommer, kan vi konstatera att det för oss är ett jubileumsår, eftersom Jubileumsfonden bildades i samband med min femtioårsdag 1999. Vi vet ännu inte inte riktigt hur vi kommer att markera detta tjugoårsjubileum, men en sak ingår i varje fall i vår planering. Som många av er minns, brukade Jesper Svartvik och jag under många år ordna en sommarkurs över något tema som har att göra med Bibeln, framför allt i dess judiska sammanhang och i mötet mellan judar och kristna. Flera av ämnena var av typen ”En vandring genom…” och så gick vi igenom en bibelbok. Det kunde också handla om exempelvis det bibliska och judiska året med sabbaten och högtiderna och om synagogan med dess gudstjänst och böner.

Vi har ofta fått frågan om vi inte kunde ordna en sommarkurs igen, och vi har också själva saknat den rika gemenskap och fördjupning som dessa kurser innebar. Nu kan vi med glädje berätta att vi planerat in en ”jubileumssommarkurs” nästa sommar. Liksom tidigare år kommer den att äga rum på Helsjöns folkhögskola i södra Västergötland, där de har möjlighet att ta emot oss den 12-15 augusti. Det är lite senare än våra tidigare sommarkurser, men vi hoppas att det ska passa de flesta intresserade. Kursen börjar vid lunchtid på måndagen och avslutas vid samma tid på torsdagen.

Som ämne för kursen har vi valt ”En vandring genom Johannesevangeliet”. Detta evangelium skiljer sig i stil och innehåll från de första tre evangelierna, vilka är så lika att de på olika sätt måste vara beroende av varandra. I Johannesevangeliet används exempelvis begreppet ”jude” 71 gånger, medan det endast förekommer 16 gånger totalt i de övriga tre evangelierna. Dessutom används detta ord på många ställen om Jesu motståndare på ett sådant sätt att det är lätt att glömma bort att Jesus och hans lärjungar själva var judar. Därför har många Johannestexter använts i antijudiska syften under historiens gång, inte minst i 30-talets Tyskland. Detta och andra problem kommer vi att belysa, men vi vill framför allt försöka hämta fram så många rikedomar som möjligt ur detta evangeliums outtömliga skattkammare under tre dagar fyllda av studier, gudstjänster, gemenskap och avkoppling. Varmt välkomna! Mera information om rum och priser kommer snart att finnas på Helsjöns hemsida, www.helsjon.fhsk.se, där man även kan anmäla sig. Annars går det också bra på info@helsjon.se och tel. 0320-205830.

Jesper Svartvik
Jesper Svartvik

Många av er har säkert nåtts av den sorgliga nyheten att Jesper Svartvik har sett sig föranledd att lämna sin professur vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem. Det är i dagsläget oklart vad han kommer att göra efter årsskiftet, men jag är övertygad om att han ska bli använd på platser och i sammanhang där hans enastående akademiska kompetens och erfarenhet både inom universitetsvärlden och kyrkan blir till fortsatt välsignelse och glädje.

Utöver sin imponerande doktorsavhandling har Jesper producerat nya böcker snart sagt varje år. De flesta har det gemensamt att de kombinerar professorns akademiska forskningsresultat med prästens omsorg om kyrka och församling. Kort sagt, för Jesper är det alltid viktigt att hans teologiska arbete har relevans för den kyrka han är vigd att tjäna. Han är en sann kyrkoteolog, som har få motsvarigheter i vårt land idag, och som är känd och aktad för sina insatser bland såväl judiska som kristna forskare världen över. Det är nog inte många svenska lutherska teologer som exempelvis har inbjudits till Vatikanen och därigenom kommit att påverka en viktig teologisk deklaration om relationen mellan judar och kristna (”Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse” – en utläggning av vad Nostra Aetate betyder).

Det är givetvis omöjligt att ens i korthet sammanfatta Jespers betydelse för teologi och kyrka på ett så här begränsat utrymme, men de som vill skaffa sig ett intryck av hur han förvaltat sitt pund under de tio år han innehaft sin tjänst bör läsa hans tioårsrapport (Decennial Report), som finns på vår hemsida:

Se också

Märkligt nog ansågs han dock umbärlig på Svenska teologiska institutet i Jerusalem. De som känner honom inser säkert att det inte beror på att hans kvalifikationer inte skulle behövas där. De som vill veta lite mera om vad som hänt kan själva bilda sig en uppfattning genom att läsa något av vad som skrivits i Kyrkans tidning under hösten. Själv vill jag särskilt hänvisa till följande artiklar (i kronologisk ordning):

Liksom de tidigare båda åren ledigförklarar Jubileumsfonden ett eller flera stipendier på maximalt 30 000 kronor. Det kan gälla bidrag till studier, ett bokprojekt eller möten som syftar till att skapa kunskap om och förståelse för Bibeln med anknytning till relationen mellan judar och kristna. Dessa stipendier är ett försök att uppmuntra framför allt yngre människor att ägna sig åt studier och arbete för att öka kunskaperna om judar och judendom och om hur dessa kunskaper kan bidra till en fördjupning av den egna tron. Vi hoppas också att fler unga ska engagera sig i kampen mot den tilltagande antisemitismen och inte minst mot den antijudiskhet som så ofta smyger sig in i kyrkans egen undervisning och förkunnelse.

Ansökan ska innehålla en presentation av sökanden och av det projekt för vilket stipendiet söks. Hela ansökan får totalt omfatta maximalt tre A4-sidor i en enda fil, som skickas till mig senast den 15 januari 2019 (goran.larsson@judiskkristnarelationer.se, Göran Larsson, Sommarvägen 1, 177 61 Järfälla).

Som jag nämnde i förra nyhetsbrevet, kommer Sonia Schlossmans och min kunskapsresa nästa år att äga rum den 3-10 maj och går till ett resmål med många anknytningspunkter till judar och kristna i historia och nutid: Neapel, Matera och Trani i södra Italien. Det blir också möjlighet att göra en utfärd till Pompeji eller Herculaneum.

Tre vise män.
 

För närmare upplysningar och program, kontakta Ulla Terling, Månadsvägen 44, 177 42 Järfälla; tel. +46 704978978; ulla.terling@gmail.com, eller Sonia Schlossman, sonia@romajudaica.nu.

Samma dag som kristna tände det första adventsljuset i söndags, tände judarna det första av de åtta chanukkaljusen. Chanukka – eller ”tempelinvigningsfesten” som högtiden kallas i Johannes 10:22 – instiftades i samband med den ödesmättade och segerrika kamp som judarna utkämpade enligt Mackabeerböckerna, när den syriska övermakten ville påtvinga dem den populära och dominerande hellenistiska kulturen och religionen som genomsyrade hela Medelhavsområdet. Jag tar mig friheten att citera några aktuella ord ur min bok Tid för Gud:

”Judarnas kamp den gången bör mana kristna till tacksamhet. Judendomens överlevnad utgör nämligen grunden för den kristna tron. Enligt Johannes 4:22 säger Jesus att frälsningen kommer från judarna. De kristnas historia och framtid är för evigt sammanflätade med judarnas. Så blir den seger som tempelinvigningsfesten firar till sist något som skapar förutsättningen för den kristna julen …”

Varje gång ett verksamhetsår går mot sitt slut är vi tacksamma över att vi får hoppas på att fortsätta vårt arbete ännu ett år. Framför allt behöver vi Guds fortsatta välsignelse, men vi tänker också med tacksamhet på er som på olika sätt finns med i vårt bärarlag.

Många varma hälsningar från mig och vår styrelse med önskan om en ljus och glädjerik högtid och ett gott nytt år!

Chanukka sameach och God jul!

 

Er tillgivne

Göran

 

Ladda ner rundbrevet som PDF-fil HÄR (1,40 MB)!


Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer
Adress i Sverige: Sommarvägen 1, 177 61 Järfälla; tel. 0730949504
E-postadress: goran.larsson@judiskkristnarelationer.se
Hemsida: www.judiskkristnarelationer.se
PlusGiro: 195 85 45-4; Bankgiro: 5374-4249

Swish: 1230 872 424